Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PWB loopbaancoach

Artikel 1 Definities
1. PWB loopbaancoach, dat dienstverlening op het terrein van loopbaan aanbiedt.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
3. Opdracht: de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden tussen [Afdeling I Algemeen en de opdrachtgever.
4. Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van PWB loopbaancoach wordt geleverd.

Artikel 2 Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van PWB loopbaancoach.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met consumenten en niet-consumenten.

Artikel 3 Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdracht, ook die door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door het daartoe bevoegde orgaan.

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst van opdracht
1. Een opdracht dient akkoord te worden bevonden door de opdrachtgever.
2. Bij geschillen over de uitvoering van werkzaamheden is een overeenkomst van opdracht leidend.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 4. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten va en gedeelte van de opdracht tegen en overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail en/of via internet aanmelden voor deelname aan een workshop, training of individueel traject.
2. Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening. 3.  Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden altijd schriftelijk bevestigd door PWB loopbaancoach aan de klant/Opdrachtgever.
4. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Opdrachtnemer verbinden Opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bekrachtigd.

Artikel 6 Wijziging, annulering
1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mist schriftelijk, de overeenkomst te annuleren.
2. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, is Opdrachtnemer gerechtigd de Training te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in trainingsdata resp. nieuw vastgestelde data bij annulering. Tot 2 weken na ontvangst van de kennisgeving, kan Opdrachtgever kosteloos, mits schriftelijk, de aanmelding annuleren. Zodra de schriftelijke annulering binnen gestelde termijn is ontvangen, zal Opdrachtnemer het volledig vooruitbetaalde bedrag terugstorten.
4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5. In afwijking van lid d zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Annulering bij workshops, trainingen en lezingen:
1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de afgesproken datum. Deze is schriftelijk bevestigd door PWB loopbaancoach.
2. Bij annulering door Opdrachtgever van de onderhavige werkzaamheden is Opdrachtgever het volgende percentage van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd:
* 5 werkdagen voor de aanvangsdatum: 50%
* Tussen de 2 dagen voor de aanvangsdatum en de aanvangsdatum zelf: 100%
3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. Hetzelfde geldt als deelnemer zich niet (tijdig) meldt bij de aanvang van de opleiding, training, workshop en/of lezing (no show).
4. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Facturering en betaling
1. Betaling van de afgesproken prijs dient vóór aanvang van de training te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer dan wel contant te geschieden. De Opdrachtgever ontvangt van PWB loopbaancoach een factuur. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de hoogte van eerstgenoemde kosten daarbij bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van Euro 125,00 (honderdvijfentwintig euro).
5. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, of niet kan bewijzen de bankoverschrijving te hebben verricht, heeft Opdrachtnemer het recht Cursist de toegang tot de Training te weigeren, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om de verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer te voldoen.
7. Indien opdrachtgever/coachee niet in staat is een geplande afspraak voor een sessie na te komen, is de eerste keer dat deze wordt afgezegd geen betaling verschuldigd.
8. Indien geplande sessies door opdrachtgever/coachee meermaals niet worden nagekomen, kan opdrachtgever besluiten deze sessies te laten betalen door opdrachtgever.

Artikel 8 Kostenvergoeding.
1. PWB loopbaancoach behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
2. De opdrachtgever is gehouden de door PWB loopbaancoach ingediende declaraties volledig te voldoen of te laten voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
2.  Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim naast het verschuldigde bedrag eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
5. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
6. PWB loopbaancoach behoudt zich het recht voor 10 % van de betreffende declaratie in rekening te brengen voor buitengerechtelijke kosten zonder dat PWB loopbaancoach deze kosten nader hoeft te specificeren.
7. Klachten omtrent een declaratie dienen binnen veertien dagen na de dag van verzending schriftelijk bij PWB loopbaancoach te zijn ingediend.

Artikel 9 Gebruikmaking informatie en faciliteiten
1. De faciliteiten, informatie en diensten van PWB loopbaancoach staan de cliënt uitsluitend ten dienste voorpersoonlijk gebruik in verband met het eigen traject in het kader van de loopbaan.
2. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van PWB loopbaancoach te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook, anders dan overeengekomen met PWB loopbaancoach.
3. Cliënten en/of opdrachtgevers zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
4. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. Bij oneigenlijk gebruik van de verstrekte informatie en faciliteiten zoals bedoeld in dit artikel brengt PWB loopbaancoach de geleden schade bij de opdrachtgever in rekening.
6. PWB loopbaancoach behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke of tot een persoon of organisatie herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
PWB loopbaancoach
is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PWB loopbaancoach is uit gegaan van de door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 11 Einde dienstverlening
PWB loopbaancoach
behoudt zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen indien:
1. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en PWB loopbaancoach dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
2. De cliënt de begeleiding dusdanig frustreert dat er feitelijk geen sprake meer is van effectieve
begeleiding.
3.  De kosten verbonden aan de opdracht niet worden voldaan door de opdrachtgever.
4.  Door overmacht zoals bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
Alvorens hiertoe over te gaan zal PWB loopbaancoach de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PWB loopbaancoach zijn toe te rekenen.
2. PWB loopbaancoach heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat PWB loopbaancoach met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van PWB loopbaancoach opgeschort.
4. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PWB loopbaancoach niet mogelijk is, langer duurt dan acht weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.